miraculous ladybug به فعال ترین وبلاگ میراکیولس لیدی باگ خوش اومدین اینجا هر چی که بخواین از این کارتون معجزه آسا پیدا میشه tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com 2017-09-21T21:32:16+01:00 mihanblog.com کمیک غیرقابل پیش بینی قسمت دهم 2017-09-21T12:00:05+01:00 2017-09-21T12:00:05+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2178 لیدی باگ نظربدید ممنوناگه امروز نیومدم بازم ببخشید همیناروگذاشتم.
اگه امروز نیومدم بازم ببخشید همیناروگذاشتم.
]]>
کمیک غیرقابل پیش بینی قسمت نهم 2017-09-21T08:35:05+01:00 2017-09-21T08:35:05+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2177 لیدی باگ این قسمت نهم قسمت دهم هم ساعت نه به طورخودکارقرار میگیره منم کاردارم بعد ازکارم میام.لطفا نظربدید برای اینکه اخرتابستونه چند قسمت میزارم.
لطفا نظربدید برای اینکه اخرتابستونه چند قسمت میزارم.
]]>
داستان طنزاین قسمت( مارینت وکلویی) 2017-09-21T07:02:09+01:00 2017-09-21T07:02:09+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2176 لیدی باگ خب خیلی وقته نمیخندیم خنده ازلب همه رفته چون دوروز مونده تا مدرسهفردا نه پس فردا شروع میشه.اماخب اینو گفتم بزارم کمی بخندیم.مدرسه تصمیم میگیرد اردو شخصی برای دخترها درنظربگیرد که خودمدرسه گروه بندی دونفری انجام داده وحالا میبینیم که دراین اردوشخصی چی میشه...معلم:دخترا امروز پسرارو تعطیل کردیم تا برای شمااردو مخصوصی بزاریم.البته گروه بندی شما ازدفترمدیریت انتخاب شدن وشماباید همراه هم تیمی خودتون یک روز خوب رو تشکیل بدید.دو به دوگروه بندی شدید قراره سوار وسایل های شهر بازی بشیم رستوران و...ه
اماخب اینو گفتم بزارم کمی بخندیم.

مدرسه تصمیم میگیرد اردو شخصی برای دخترها درنظربگیرد که خودمدرسه گروه بندی دونفری انجام داده وحالا میبینیم که دراین اردوشخصی چی میشه.
.
.
معلم:دخترا امروز پسرارو تعطیل کردیم تا برای شمااردو مخصوصی بزاریم.
البته گروه بندی شما ازدفترمدیریت انتخاب شدن وشماباید همراه هم تیمی خودتون یک روز خوب رو تشکیل بدید.
دو به دوگروه بندی شدید قراره سوار وسایل های شهر بازی بشیم رستوران و...
همه رو براتون درنظرگرفتیم.
.
.
.
زمان اعلام هم گروهی وحرکت به اردومیباشد.
مارینت:خب آلیا امیدوارم باهم افتاده باشیم 
کلویی:خدانکنه من بایکی از بی کلاس هایی مثل شمابیفتم-»(آرایش)
سابرینا :یعنی منو باکلاس میدونی
کلویی :بزارفکرکنم
.
سابرینا:
.
کلویی :صبرکن فکرکنم:
.
کلویی :خب توهم بی کلاسی ولی خب میتونی خدمتکارخوبی باشی برام.
سابرینا:

مارینت:میدونم که عمرا باتوی بد بیفتم
کلویی:منم باهات شرط میبندم اگه باتو بیفتم هرچی بگی قبول کنم.
مارینت:
آلیا:
سابرینا:
بقیه:
معلم اعلام میکنه:
.
.
.

.
.
.

سابرینا باآلیا

.
.
.

.
.
.
کلویی ومارینت

مارینت:

کلویی:
ارایش...


کلویی : ببخشید مارینت!!!!!.


پس از این ماجرا ورفتن وسوارشدن به کلی وسیله به رستوران میرن درحالی که چهره مارینت درکل شهر بازی بالبخند ولی کلویی بااخم بود.

خب حالا مارینت وکلویی سرمیز:
مارینت :کلویی بیا قبول کنیم که میتونیم دوستان بهتری باشیم.

کلویی:واقعا؟
مارینت:بله
کلویی: پس از ادرین فاصله بگیر
مارینت:

.
.
مارینت میره ازآلیا چیزی بگیره وبیاد.

.
.
.
.
.
.
.
غذارو پیش خدمت میاره: ومیزاره روی میزوبالبخند منتظرانعام.

کلویی: درحال جویدن ادامس....
یهو متوجه ایستادن پیش خدمت میشه .
فکرمیکنه وبعد...
.
.
.
.
.
.
.
آدامس رومیزاره رودست درازکرده پیش خدمت.
پیش خدمت:عجب سخاوتی 
پس ازخوردن غذا پیش خدمت که داره میز هاروتمیزمیکنه باز موقع رفتن درخواست انعام ازمارینت میکنه.
کلویی میگه انعام میخوای بعد دستشو میبره توکیفش یهو پیش خدمت میگه نه قربان هنوز ازانعام موقع شام که دادید کمی مونده وادامس روازدهنش درمیاره نشون میده.

کلویی که دستشو کامل میاره بیرون میف پول  بعد میگه اع پول نمیخوای باشه
ومیره 
پیش خدمت:

مارینت:بفرمایید من به جاش میدم بااین که اون سرگروه.

خب امیدوارم داستان رودوست داشته باشید .

نتیجه اخلاقی:سیاست وطمع یعنی کلویی باهوش.

نتیجه غیراخلاقی:مارینت یعنی محبت(مثل اسمش درایران یعنی صاحب هرچیزپسندیده)
البته معنای دریا و...هم درزبان های دیگرهم دارد.

خب شما چه نتیچه ای ازداستان گرفتید درنظرات بازگو کنید.
]]>
نظرپرسیدن 2017-09-21T06:46:57+01:00 2017-09-21T06:46:57+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2175 لیدی باگ خب داستان قبلی روتموم کرذدم ایا میخواید داستانم بصورت کوتاه ودرباره معجزه آسا باشه بصروت کمدی وهرقسمت موضوعی جدید ویا میخواید داستان خودم رو بسازم .شماره یک ماجرای معجزه آسا                                                   شماره دوماین داستان ها دراولین وقت گذاشته میشوند وممکن میباشد کامل نباشن وادامه داستان ها درتابستان بعدی قراربگیرند.


شماره یک ماجرای معجزه آسا                                                   شماره دوم
این داستان ها دراولین وقت گذاشته میشوند وممکن میباشد کامل نباشن 
وادامه داستان ها درتابستان بعدی قراربگیرند.


]]>
داستان معجزه آسا فصل چهارم وکل فصل ها باهم بصورت خلاصه 2017-09-21T05:27:09+01:00 2017-09-21T05:27:09+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2173 لیدی باگ خلاصه فصل های گذشته:من باترفندخواستم به مارینت برسم ولی سرنوشت مانع شد هاکماث دخالت کرد کلویی زیادی ارایش کرد و....دراخرمن به سرزمین مردگان رفتم وادرین روفراری دادم اماخودم اسیرشدممن یک نماد برای خودم ساختم که نشون میده این عکس رومن گذاشتم واونم این نماد هست که درعکس هام ازامروز قراره باشه،هرجااین نماد رودیدیدیعنی اون مال منه وبانام من ثبت شده.خب حالا میریم سرداستان:لیدی باگ درحال چرخ زدن درپاریس میباشد....دراین زمان کت خود رابه لیدی باگ رسانده ولیدی باگ بادیدنش خوش حال میشود.لیدی باگ
من یک نماد برای خودم ساختم که نشون میده این عکس رومن گذاشتم واونم این نماد هست که درعکس هام ازامروز قراره باشه،هرجااین نماد رودیدیدیعنی اون مال منه وبانام من ثبت شده.

خب حالا میریم سرداستان:
لیدی باگ درحال چرخ زدن درپاریس میباشد....
دراین زمان کت خود رابه لیدی باگ رسانده ولیدی باگ بادیدنش خوش حال میشود.
لیدی باگ:ادرین توزنده ای خیلی خوش حالم
کت:مارینت من خوبم ولی ....
لیدی باگ:بریم پیش پدرت من گفتم که توکی هستی واون میدونه چه اتفاقی برات افتاده.
مطمئنم نگرانت هست.
.
.
.
.
.
دراین زمان درخانه جدید کلویی...
پدر من گفتم کفشم خال کفشدوزکی داشته باشه
گفتم که لباسم سایزش بزرگ تر باشه
من گفتم این بسته ارایش رودوس ندارم
ازهمه بدم میاد
...
.
.
.
.
.
.
پس از رسیدن کت به همراه لیدی باگ پیش پدرادرین .
کت: پدر
پدرادرین:عزیزم خوشحالم زنده ای ببخشید بد اخلاق بودم این مدت
لیدی باگ:من دیگه میرم ادرین
کت:باشه 
.
.
.
دراین زمان کسی به یاد من نیست نه ادرین که جانش رامدیون من ونه مارینت....
.
.
.
.
مارینت:وای تیکی نمیدونی چقدرخوش حالم
.
.
درخونه ادرین....

میبینم پلگ خیلی خوش حالی برگشتیم
پلگ:من خوش حالم چون پنیرم پیشمه ولی شما چی؟
ادرین :منم خوش حالم که الان اینجام.
پلگ : پس نویسنده لیدی باگ (جک)چی اون جون تورونجات داد.
ادرین:اما اون...
پلگ :شماباید ممنونش باشید ولی الان اون شکست خورده واسیر
...

.
.
.
.
درخونه مارینت :ولی به نظرم جک شکست خورده که برنگشت.
تیکی:اون جونشو به خاطرتو به خطرانداخت.
.
.
.
مارینت برای هواخوردن به بالکن میرود....
مارینت:من متاسفم جک که نتونستم ازت تشکرکنم ولی من ادرین رودوست دارم


میدونم مارینت...

مارینت:


ازاینکه ادرین رونجات دادی ممنونم وممنون که درک میکنی وخوش حالم که زنده ای.


–ازاینکه خوش حالی ،خوش حالم خدانگهدار.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اینجابود که داستان من ومارینت جداشد
 حالا من  وداستانی برای من خواهد بود.پایان داستان

امیدوارم لذت برده باشید.
]]>
بیالاکش اومد ^-^ 2017-09-21T01:48:20+01:00 2017-09-21T01:48:20+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2174 الینا دوپان چنگ 1 بخشید چند روز نبودم واقعا ببخشید اخه چرااااااااااااااااااااااااااااا این یارو باید ازینا دته باشه ما نداشته باشیمممممممممم دارم از حرص میمیرمممممممممممممم یک بیاد منو بگیرههههای خدا ک کاری کن حدا اقل چند تا ازینا بیاد تو ایراننظر بدید 1 بخشید چند روز نبودم واقعا ببخشید اخه چرااااااااااااااااااااااااااااا این یارو باید ازینا دته باشه ما نداشته باشیمممممممممم دارم از حرص میمیرمممممممممممممم یک بیاد منو بگیرههههای خدا ک کاری کن حدا اقل چند تا ازینا بیاد تو ایراننظر بدیدآپلود عکس ]]> داستان هام 2017-09-20T08:04:29+01:00 2017-09-20T08:04:29+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2172 لیدی باگ من داستان طولانی نوشتم که اوایل باتوجه دوستان قرار گرفت ولی به علات طولانی بودن فراموش شد اگه مایل باشید که خلاصه ان را بصورخیلی کم وباتصوایراماده قبلی بگذارم دراین پست اعلام کنید.چون کم مونده به مدارس  چون کم مونده به مدارس  ]]> خبرفوری 2017-09-20T06:01:37+01:00 2017-09-20T06:01:37+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2171 لیدی باگ فهمیدم که یک معجزه آسا کوچولوداره ساخته میشه واسه کوچولوهادوتا عکس هم دوروزپیش تویک ویدیو اپ شد توسط شرکت زگ.ویدیو پایین:[http://www.aparat.com/v/3jCL6]نظربدیدمنبع ویدیو درایران منم برخی عمداگزارش میکنند وکپی گفتم بدونید.
فهمیدم که یک معجزه آسا کوچولوداره ساخته میشه واسه کوچولوها
دوتا عکس هم دوروزپیش تویک ویدیو اپ شد توسط شرکت زگ.
ویدیو پایین:
[http://www.aparat.com/v/3jCL6]
نظربدید
منبع ویدیو درایران منم برخی عمداگزارش میکنند وکپی گفتم بدونید.
]]>
خبردرباره پست نهایی 2017-09-20T05:44:11+01:00 2017-09-20T05:44:11+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2170 لیدی باگ ویدیو اضلی روگزارش کردن ازاول اپ کردم اگه مشکلی دیدیدبهم بگیدممنون ]]> بهتره بخونی 2017-09-20T03:48:34+01:00 2017-09-20T03:48:34+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2169 لیدی باگ من به چند نکته  رسیدمیک کمیک پایین رومن ترجمه نمیکنم به بقیه حتی نویسنده سحرهم توصیه میکنم ترجمه روشروع نکنند.چون به نظراین کمیک غیراخلاقی ومن دیگه دنبالش نمیرم.باخودتون.دوم کمیک های کمدی وخیلی زیادی دردست دوستانی هست که برام دارن ترجمه میکنند .وقتی برگردم به وب میزارم....سوم من هرچی اسم ببرم کمه وممکنه دوستانی بزارند.پس تقاضا میکنم کمیک های من رونزارن.چند نمونه اسم:کمیک کمدی مرگ مارینتکمیک غیرقابل پیش بینی نیمه باقی مانده که تعداد زیادی اسم دقیقی ننوشته ولی من اسم این کمیک طولا
یک کمیک پایین رومن ترجمه نمیکنم
 به بقیه حتی نویسنده سحرهم توصیه میکنم ترجمه روشروع نکنند.
چون به نظراین کمیک غیراخلاقی ومن دیگه دنبالش نمیرم.
باخودتون.

دوم کمیک های کمدی وخیلی زیادی دردست دوستانی هست که برام دارن ترجمه میکنند .
وقتی برگردم به وب میزارم.
.
.
.
سوم من هرچی اسم ببرم کمه وممکنه دوستانی بزارند.
پس تقاضا میکنم کمیک های من رونزارن.
چند نمونه اسم:
کمیک کمدی مرگ مارینت
کمیک غیرقابل پیش بینی نیمه باقی مانده که تعداد زیادی 
اسم دقیقی ننوشته ولی من اسم این کمیک طولانی رومیزارم ماجراهای معجزه آسا
برخی ازکمیک های خودمم هستن که ممکنه گذاشتم وادامه داشته باشن.
خب همینا خوبه.
نظربدیدساعت دومیام.
]]>
اخرین پست هام 2017-09-20T03:26:34+01:00 2017-09-20T03:26:34+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2168 لیدی باگ من تا اخرین پستام پست های قشنگ میزارممثل عکس پایینچون به تازگی کپی ازوبسایت درکانال های تلگرامی ووبسایت های دیگه مشاهده شده این اخرین عکس بدون لینک وب هستش.
مثل عکس پایین


چون به تازگی کپی ازوبسایت درکانال های تلگرامی ووبسایت های دیگه مشاهده شده این اخرین عکس بدون لینک وب هستش.
]]>
اگه کلویی رودوست ندارید نظرات روبه 100برسونید. 2017-09-20T03:22:02+01:00 2017-09-20T03:22:02+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2167 لیدی باگ خب گفتم یکم حال هوابدم اینجا اگه دوستش دارید نظرندید تاهمه بگن کلویی چقدرطرفدارداره

]]>
پست نهایی 2017-09-18T11:40:00+01:00 2017-09-18T11:40:00+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2155 لیدی باگ من امدمسعی من شادی شما بوددرتابستونبرخی افراد هم هدف ناراحت کردنم روداشتنامامن باهمه اینابه کارم ادامه دادمواحترام همه رونگه داشتمحالا که مدرسه رسیدهبایدجدی بشم ومتاسفانه خبرازم نمیشهخیلی هاخواستن رمزکارامو بفهمن ولی هنوزه هنوز کسی نفهمیدهخب دیگه مجلسی بودن بسهبفرماییدواخرین پست تابستونمو بخونیدادامه مطلب بروید من امدم


سعی من شادی شما بود
درتابستون

برخی افراد هم 
هدف ناراحت کردنم روداشتن

امامن باهمه اینا
به کارم ادامه دادم
واحترام همه رونگه داشتم


حالا که مدرسه رسیده
باید
جدی بشم ومتاسفانه خبرازم نمیشه


خیلی هاخواستن رمزکارامو بفهمن 
ولی هنوزه هنوز کسی نفهمیده

خب دیگه مجلسی بودن بسه
بفرماییدواخرین
 پست تابستونمو بخونیدادامه مطلب بروید


]]>
چندتاعکس خوشگل 2017-09-18T11:18:54+01:00 2017-09-18T11:18:54+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2166 لیدی باگ این مال هالوین هست فکرکنم.نظریادتون نره

این مال هالوین هست فکرکنم.
نظریادتون نره
]]>
عکسی ازاستودیو زگ 2017-09-18T10:44:38+01:00 2017-09-18T10:44:38+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/2165 لیدی باگ طی یک بازدید ازاین استودیو این عکس گرفته شده.
]]>