معجزه آسا این دومین وب معجزه آسا تو کل نته اخبار فصل دو گذاشته شد tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com 2017-05-27T14:04:45+01:00 mihanblog.com مارینت و چهار عنصر 2017-05-27T03:34:02+01:00 2017-05-27T03:34:02+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1137 a harry potter fan برا امروز زیادتون شدنظر بدید پس فردا دوباره میام برا امروز زیادتون شد
نظر بدید پس فردا دوباره میام
Elements by Chloeinka ]]>
ماچ 2017-05-27T03:30:35+01:00 2017-05-27T03:30:35+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1136 a harry potter fan حرفی ندارمدیدم خوشملهگذاشتممارینت چرا رو ویلچره؟؟؟ حرفی ندارم
دیدم خوشمله
گذاشتم
مارینت چرا رو ویلچره؟؟؟
Time for us by Chloeinka
]]>
جووووووون؟؟ 2017-05-27T03:28:31+01:00 2017-05-27T03:28:31+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1135 a harry potter fan چی شد؟ چی شد؟
The Gigantic Reveal by Chloeinka
]]>
سلام پیشی 2017-05-27T03:26:26+01:00 2017-05-27T03:26:26+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1134 a harry potter fan تا کت باشه انقدر دور و بر لیدی نپلکه تا کت باشه انقدر دور و بر لیدی نپلکه
Hello Kitty by Chloeinka

]]>
آخرین نبرد 2017-05-27T03:24:59+01:00 2017-05-27T03:24:59+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1133 a harry potter fan اوخی کتلیدی باگ هی توجه نکرد اینم اخرش اوخی کت
لیدی باگ هی توجه نکرد اینم اخرش
Last Fight by Chloeinka
]]>
بدون شرح 2017-05-27T03:22:21+01:00 2017-05-27T03:22:21+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1132 a harry potter fan اینا رو برمیا خداااااااااااااااااااااااااااانهههههههههههههههههههههههههههابی بهت نمیااااااااااااااااااااااااادمن رو بگیرین اینا رو برم
Finally free! by Chloeinka
یا خداااااااااااااااااااااااااااا
I'll Fulfill Your Darkest Wishes! by Chloeinka
نههههههههههههههههههههههههههه
Dragon Noir by Chloeinka
ابی بهت نمیاااااااااااااااااااااااااد
Lady Kingfisher by Chloeinka
من رو بگیرین
Storm by Chloeinka

]]>
تبدیل الیا و کلویی 2017-05-27T03:20:51+01:00 2017-05-27T03:20:51+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1131 a harry potter fan با کوامی هاشون Miraculous Ladybug Season 2 Alya (Real) Volpina by CeewewFrost12Miraculous Ladybug [SEASON 2] Queen bee EDIT by CeewewFrost12 ]]> باز اومدم 2017-05-27T03:11:51+01:00 2017-05-27T03:11:51+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1130 a harry potter fan من الان وسط امتحانامو تا وسط تیر هم نمی تونم بیامولی بازم یواشکی میامالانم زیر پتو دارم تایپ می کنمگفتم بیام یه پست بزارم برم10 تیر براتون ادریانا رو تا ته فصل 1 می زارمقسمتا پشت هم ولی یه سری هاشون رو پست آینده می کنمفاصله بگیرنخب اینم یه عکس گوگولیالسا دوپان چانگراپونزل جای کلوییکیتی نویر من الان وسط امتحانام
و تا وسط تیر هم نمی تونم بیام
ولی بازم یواشکی میام
الانم زیر پتو دارم تایپ می کنم
گفتم بیام یه پست بزارم برم
10 تیر براتون ادریانا رو تا ته فصل 1 می زارم
قسمتا پشت هم ولی یه سری هاشون رو پست آینده می کنم
فاصله بگیرن
خب اینم یه عکس گوگولی
السا دوپان چانگ
Elsa As Marinette #2 by CeewewFrost12
راپونزل جای کلویی
Rapunzel As Chloe by CeewewFrost12
کیتی نویر
Emma Agreste (Kitty Noir) Miraculous [LIVEACTION] by CeewewFrost12
]]>
خبر جدید خیلی خیلی مهم مهم (اولین وب) 2017-05-26T05:18:34+01:00 2017-05-26T05:18:34+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1129 sofia lady با سلامی دیگرتوماس استراک،  جدیدا یه عکسی از یه کمیک در توییترش گذاشته که توش حالیا هویت لیدی باگ رو میفهمه (ترجمه نوشته)الان من موندم واقعا واسه ی فصل دو هستش یا فقط یه کمیکه؟ میدونیم که حتما الیا هویت لیدی باگ رو میفهمه ولی ایا عکس العملش  به این صورته؟ یا فقط یه سرنخی از فصل دوعه؟نظرررر بدیییدددد با سلامی دیگر
توماس استراک،  جدیدا یه عکسی از یه کمیک در توییترش گذاشته که توش حالیا هویت لیدی باگ رو میفهمه (ترجمه نوشته)
الان من موندم واقعا واسه ی فصل دو هستش یا فقط یه کمیکه؟ میدونیم که حتما الیا هویت لیدی باگ رو میفهمه ولی ایا عکس العملش  به این صورته؟ یا فقط یه سرنخی از فصل دوعه؟
نظرررر بدیییدددد

]]>
پروژه جدید ۲۰۱۹ زگ هیرو (اولین وب) 2017-05-23T05:03:23+01:00 2017-05-23T05:03:23+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1128 sofia lady خبپروژه ی جدید شرکت زگ یه قهرمان جدیده که یه کارتون کاملا مجزا از معجزه اسا ست و دوستان عزیز نباید اون رو با معجزه اسا یا پیکسی گرل اشتباه بگیرناین عکس رو جرمی ( شیطان خودمون) گذاشتهو ازش به عنوان دختر قهرمان یاد کرده و این فیلم سال ۲۰۱۹ (۲ سال بعد) میادنظرتون درباره ی این پروژه چیه؟ نظرررررر بدییییددددد  خب
پروژه ی جدید شرکت زگ یه قهرمان جدیده که یه کارتون کاملا مجزا از معجزه اسا ست و دوستان عزیز نباید اون رو با معجزه اسا یا پیکسی گرل اشتباه بگیرن
این عکس رو جرمی ( شیطان خودمون) گذاشته
و ازش به عنوان دختر قهرمان یاد کرده 
و این فیلم سال ۲۰۱۹ (۲ سال بعد) میاد
نظرتون درباره ی این پروژه چیه؟ نظرررررر بدییییددددد 
]]>
عروسک چیبی شخصیت های معجزه اسا 2017-05-21T04:52:40+01:00 2017-05-21T04:52:40+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1127 sofia lady با سلاممممممممممماینم از عروسک های گوگولی مونبنظر من پیکسی گرل از همه خشمل ترهشما کدوم عروسک رو دوست دارید؟راستی فارغ التحصیلی پایه های اول تا پنجم رو تبریک میگمنظظظررررر بدیییییدددددددد که نظرا خیلی کمهاگه نظرا زیاد باشه بقیه ی داستان رو میزارم با سلاممممممممممم

اینم از عروسک های گوگولی مون

بنظر من پیکسی گرل از همه خشمل تره

شما کدوم عروسک رو دوست دارید؟

راستی فارغ التحصیلی پایه های اول تا پنجم رو تبریک میگم

نظظظررررر بدیییییدددددددد که نظرا خیلی کمه

اگه نظرا زیاد باشه بقیه ی داستان رو میزارم

]]>
ادیت خیلی خشمل از تیکی 2017-05-19T05:19:46+01:00 2017-05-19T05:19:46+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1125 sofia lady خیلی نازهکدوم رنگ رو بیشتر دوست دارید؟نظررر بدییییددددد خیلی نازه

کدوم رنگ رو بیشتر دوست دارید؟

نظررر بدییییددددد

Image result for miraculous ladybug season 2

]]>
جوک های معجزه اسا ( مهم) 2017-05-18T07:07:04+01:00 2017-05-18T07:07:04+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1065 sofia lady خبببببببببباینم از این سری ببخشید اگه بی مزه ستنظرررررررررررر بدییییییدددددددو مراجعه کنید به ادامه مطلب خبببببببببب

اینم از این سری

ببخشید اگه بی مزه ست

نظرررررررررررر بدییییییددددددد

و مراجعه کنید به ادامه مطلب


]]>
عذر خواهی برای غیبت+ من برگشتم 2017-05-17T06:11:31+01:00 2017-05-17T06:11:31+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1123 sofia lady با سلام و عرض درود بر طرفداران معجزه اسای عزیزواقعا دلم برای همتون تنگ شده بودبخصوص وقتی دستم رو کیبورد لپتابم میرفت ( الان می گید میتونستی بر پای لپ تاباونوقت پست نمیزاشتی؟)به هر حال از ته دل میگم خیلی دلم براتون تنگ شده بودبه زودی بعد از امتحانات این وب پست بارون میشودنظررررر بدییییییییددددد و بگید نظرتون درباره ی برگشت من چیه با سلام و عرض درود بر طرفداران معجزه اسای عزیز

واقعا دلم برای همتون تنگ شده بود

بخصوص وقتی دستم رو کیبورد لپتابم میرفت ( الان می گید میتونستی بر پای لپ تاباونوقت پست نمیزاشتی؟)

به هر حال از ته دل میگم خیلی دلم براتون تنگ شده بود

به زودی بعد از امتحانات این وب پست بارون میشود

نظررررر بدییییییییددددد و بگید نظرتون درباره ی برگشت من چیه

]]>
دو کمیک جدید 2017-05-03T07:31:52+01:00 2017-05-03T07:31:52+01:00 tag:http://miraculous-ladybug.mihanblog.com/post/1122 ♥تانیا♥ اینم از کمیکا نظر بدین ^^ اینم از کمیکا نظر بدین ^^


]]>